8, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

పర్యావరణమంటే

చెట్టు, చేమ 
నింగి ,నేలా
గాలి ,ధూళి
నీరు ,నిప్పు
వాగు, వంక 
ఇవే కాదోయ్ 
పర్యావరణమంటే 
నువ్వు, నేను కూడా!పర్యావరణ నినాదాలు


  Lets go green to get our globe clean


  Save water! Save Life!


  Cut a Tree, Cut a Tree and 


there’ll be no more left to see.


  Less pollution is the best solution


 Save water, it will save you later!

నరికిన చెట్టు  - నరకానికి మెట్టు 

చెట్లు నాటదాం - భూమిని కాపాడదాం

పచ్చని చెట్లు - ప్రగతికి మెట్లు

ప్లాస్టిక్ కళ కళా -  భూమాత విల విల  

మన భూమి - మన కోసం - మన పిల్లల కోసం